Aydınlatma Metni

Biz Kimiz

Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, Şişhane Sk. No:5 Kat:2, 34433 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim MORİ OYUNCAK VE EĞİTİM ARAÇLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“moritoys”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu bildirimi yapmaktayız.

Bizlere sağlanan kişisel verileri koruma sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Politika”) ile sizleri işlediğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve bu verilere ilişkin haklarınız hakkında aydınlatmayı amaçlamaktayız.

moritoys olarak üyelerimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu politikayı üyelerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler", 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtildiği üzere kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Çerezler

moritoys’un internet sitelerindeki çevrimiçi deneyiminizi olabildiğince düzgün hale getirmek amacıyla bizlere ulaştırdığınız bilgiler kullanılabilir - Örneğin, çerezleri ayarlayarak ve internet sitesinde gördüklerinizi uyarlayarak.

Politikamız

Bizlere sağlanan kişisel verileri koruma sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Bu açıklama bunu nasıl yaptığımızı açıklamakla birlikte, işlediğimiz kişisel verilerle ne yaptığımızı, nasıl koruduğumuzu ve bu verilere ilişkin haklarınızı açıklamaktadır.

Politikamızı Değiştirirsek

moritoys bu politikayı zaman zaman güncelleyebilir. Bunu yapmak zorunda olduğumuzda, değiştirilmiş politika bu sayfada ve/veya uygun herhangi bir mecrada, ana sayfamızdaki bildirim ile ilan edilecektir. Yaptığımız değişiklikleri incelemek için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz gerekmektedir.

İşlediğimiz Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı:

Kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitemiz aracılığıyla ve bu sitelerde bulunan bize ulaşın formları aracılığıyla;
 • Sizlere hizmet sunabilmek için kurduğumuz iş ilişkimiz kapsamında imzaladığımız sözleşmelerden ve üyelik formlarından;
 • Bizlere ulaşabileceğiniz diğer elektronik ya da elektronik olmayan kanallardan elde etmekteyiz.

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, çalıştığınız şirketin adresi, çocuğunuzun ismi ve çocuğunuzun doğum tarihine ilişkin bilgileriniz, IP adresinizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla bizimle paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 1. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. moritoys ürünlerinin ve hizmetlerinin ilgili kişiye uygunluğunu değerlendirmek,
 3. moritoys ürünleri ve hizmetleri hakkında pazarlama ve tanıtım yapmak ve ilgili kişiyi, kendisini ilgilendirebilecek hizmetler hakkında bilgilendirmek,
 4. İletişim ve teslimat için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 5. Müşterilerimiz tarafından talep edilen sorulara cevap vermek,
 6. Üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, kampanyalarımızı aktarmak,
 7. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 8. Üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 9. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
 10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 11. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek,
 12. Bilgilerinizi desteklediğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek.

Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımını üyelerimizin izni çerçevesinde gerçekleştireceğimizi ve kural olarak üyelerimizin onayı olmaksızın asla üçüncü kişilere aktarmayacağımızı teyit ederiz. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, gerektiğinde, paylaşılacaktır.

Kişisel Verileriniz Nerede Tutuyor ve İşliyoruz

Sizlerden topladığımız kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti dışına aktarabilir saklayabiliriz. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti dışındaki personel veya tedarikçilerimiz tarafından işlenebilir.

Bu tedarikçiler faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumları, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşları, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızı da kapsamaktadır.

Bu durumda, verilerinizin KVKK’ya uygun, güvenli ve düzgün bir şekilde korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Verilerinizin Güvende Tutulması

Nerede bulunursa olsunlar kişisel verileriniz korumak için elektronik veya fiziki olarak tutulan kişisel verilerinizin KVKK’ya ve ikincil mevzuatına uygun bir biçimde güvenliğinin sağlanacağını taahhüt ederiz. Bunu yapmak için bilgilerin saklandığı yere ve moritoys ile herhangi bir alıcı kuruluş arasındaki ilişkiye bağlı olarak çeşitli mekanizmalar kullanabiliriz.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme; ve
 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak info@moritoys.com adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olmaması halinde www.moritoys.com adresinde yer alan “Bize Ulaşın” başlığı altındaki iletişim bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@moritoys.com e-posta adresinden (İsim Soyad, e-posta adresiniz ile) bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

« Kişisel Veri », kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. « Kişisel Verilerin İşlenmesi », Üye'nin kişisel verilerinin tamamen veya kısmen her türlü işleme tabi tutulmasını ifade etmektedir.

www.moritoys.com (moritoys) kaydınızı onaylamakla ; http://www.moritoys.com/tr/privacy-policy sitesindeki linki okuyup; onayladığınızı beyan etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Moritoys tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, izin vermiş bulunmaktasınız. Verilerinizin sadece gönüllüsü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluşu ve site altyapısı ile ilgili iş ortaklarına aktarılmasına/paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.